Odpowiedzialność cywilna

OC działalności gospodarczej

Prowadzenie działalności gospodarczej związane jest z ryzykiem nieumyślnego wyrządzenia szkody osobie trzeciej. Ubezpieczenie (OC) z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (poza szczególnymi przypadkami obowiązkowego OC zawodowego) jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Ponieważ jest dobrowolne, wielu przedsiębiorców rezygnuje z jego zawarcia, a warto się nad nim zastanowić. Co nam daje posiadanie polisy OC? Generalnie – pokrycie potencjalnych roszczeń wobec firmy, za szkody w mieniu lub na osobie związane z prowadzeniem działalności przez firmę lub posiadanie przez nią mienia. Ponadto towarzystwo, w którym jest zawarta polisa zbada zasadność roszczenia, a przedsiębiorca w niejasnych przypadkach nie będzie musiał powoływać biegłych rzeczoznawców, którzy potwierdzą (albo i nie) brak jego odpowiedzialności.

OC zawodowe lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów

Posiadamy w ofercie obowiązkowe ubezpieczenia OC zawodowe dla lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym, spełniające wymogi nowej ustawy ogłoszonej Rozporządzeniem Ministra Finansów z dn.22.12.2011.

Dobrym wyborem jest uzupełnienie ubezpieczenia obowiązkowego o ubezpieczenia dobrowolne.

OC (zawodowe) przewoźnika drogowego

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1071/2009 przedsiębiorca, który wykonuje zawód przewoźnika drogowego musi spełniać określone wymogi, które warunkują prowadzenie tej działalności. Jednym z nich jest posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej rozumianej jako posiadanie kapitału i rezerw o wartości, co najmniej 9.000 EURO w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 5.000 EURO na każdy kolejny wykorzystywany pojazd.

Wymóg ten uznaje się za spełniony również w przypadku zabezpieczenia w postaci umowy ubezpieczenia lub gwarancji.

OC rolnika

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników zabezpiecza osoby trzecie, które ucierpiały w wyniku szkód wyrządzonych przez rolników w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego. Z drugiej strony obowiązek posiadania ubezpieczenia OC zabezpiecza rolników przed sytuacją, w której będą musieli wypłacić odszkodowanie osobie trzeciej.

Dzięki posiadanemu ubezpieczeniu nie będą musieli finansować odszkodowania z własnej kieszeni, ale zostanie ono wypłacone przez zakład ubezpieczeń. Zakres ubezpieczenia został uregulowany w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

OC w życiu prywatnym

OC w życiu prywatnym nie jest ubezpieczeniem obowiązkowym, jednak warto się ubezpieczyć, ponieważ jeśli wyrządzisz komuś szkodę, nie będziesz musiał jej pokrywać z własnej kieszeni. Najczęstsze przypadki stosowania OC w życiu prywatnym: