Ubezpieczenia dla firm

Warunkiem pomyślnego funkcjonowania przedsiębiorstwa, niezależnie od jego wielkości i profilu, jest systematyczny i niezakłócony rozwój. Nieprzewidziane zdarzenie losowe może jednak narazić firmę na straty, które mogą w znacznym stopniu ograniczyć jego płynność finansową, uniemożliwić realizacje strategii, a nawet doprowadzić ją do bankructwa.

W obliczu groźby powstania takiego niebezpieczeństwa ochrona firmy przed skutkami zdarzenia losowego wydaje się być nieodzowna. Z tego względu proponujemy wszystkim przedsiębiorcom zawarcie umowy ubezpieczenia chroniącej majątek i działalność firmy. Od zdarzeń losowych takich jak pożar, powódź, zalanie, oraz od kradzieży, rabunku i dewastacji ubezpieczamy między innymi:

OC związana z prowadzeniem działalności

Można również ubezpieczyć OC związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej, oraz zawartymi kontraktami, wprowadzeniem produktu do obrotu na rynku, lub OC związaną z wadliwym wykonaniem zleceń.

Gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancje ubezpieczeniowe stanowią korzystną formę zabezpieczeń i przyczyniają się do sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zakład ubezpieczeń, w zamian za pobranie określonej składki, zobowiązuje się do zapłaty na rzecz beneficjenta określonej kwoty w przypadku nie wywiązania się wnioskodawcy z zobowiązania objętego gwarancją.

Rodzaje gwarancji: